Polityka prywatności

Polityka prywatności

Szanując prawo do prywatności, DR Developer sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Brylantowa 3C NIP 8992733275; nr KRS 0000408820 (dalej: „Administrator”) przetwarza Pani/Pana dane osobowe zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, czyli poufność, dostępność, integralność i rozliczalność prowadzonych działań. Aby procesy przetwarzania były dla Państwa przejrzyste, przedstawiamy zasady ochrony danych osobowych, ustanowione w naszej firmie na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: „RODO”; Ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Wszystkie strony serwisu wykorzystują pliki COOKIE, które umożliwiają personalizowanie wyświetlanych stron serwisu i innych operacji wykonywanych w serwisie oraz obsługę reklam i monitorowanie aktywności Użytkowników Serwisu. Dzięki tej technologii jesteśmy także w stanie nieustannie pracować nad poprawą jakości naszego serwisu.

Informacje ogólne

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL), a dane osobowe są przechowywane na zabezpieczonych serwerach.

Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Administrowanie danymi osobowymi

 1. DR Developer sp. z o.o. jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli korzystasz z formularzy kontaktowych na naszej stronie lub wysyłasz wiadomości mailowe na adres pracowników DR Developer sp. z o. o. podany na stronie internetowej, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, adres IP, nazwa firmy i NIP oraz inne podane przez Użytkownika dane. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką bezpieczeństwa danych osobowych,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą;
  5. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym celu konkretnego formularza, np.  kontaktu handlowego.
 3. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
 4. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych nadzorującym przetwarzanie danych osobowych w DR Developer sp. z o.o jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e‑ mail: biuro@drdeveloper.pl lub pisemnie na adres: DR Developer sp. z o. o. ul. Brylantowa 3C Wrocław dopiskiem „Dane osobowe”.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie.
 9. W celu utrzymania, rozwijania oraz analizowania relacji z Użytkownikami, a także tworzeniem statystyk i marketingiem produktów i usług DR Developer sp. z o. o. korzysta z profilowania polegającego na wykorzystywaniu danych osobowych Użytkownika do oceny niektórych jego cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji, zainteresowań, lokalizacji lub przemieszczania się.
 10. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec profilowania (art. 21 ust.1 i 2 RODO). Obowiązek ten odnosi się do każdej kategorii profilowania (zarówno z udziałem czynnika ludzkiego, jak i zautomatyzowanego.
 11. Dane osobowe i eksploatacyjne użytkowników mogą być ujawniane podmiotom zewnętrznym, tj.:
  1. Podmiotom przetwarzającym, którym DR Developer sp. z o.o. powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie stosownej umowy, np. dostawcom usług remontowo-budowlanych i usług IT, podwykonawcom działającym na zlecenie DR Developer sp. z o.o., jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
  2. organom państwowym i organom wymiaru sprawiedliwości, takie jak policja, prokuratura, sądy czy organy regulacyjne – na ich żądanie i tylko w zakresie wymaganym przez prawo lub w celu ochrony praw DR Developer sp. z o.o. lub bezpieczeństwa użytkownika, pracowników i zasobów DR Developer sp. z o.o.;
  3. kancelariom prawnym i sądom w celu wyegzekwowania lub realizacji umowy z Użytkownikiem;
  4. podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności: podmiotom audytującym naszą działalność, rzeczoznawcom, lub podmiotom współpracującym z Administratorem w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami,
  5. bankom – w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
  6. podmiotom świadczącym usługi księgowe, kadrowe lub prawne – w zakresie niezbędnym do zapewnienia realizacji obowiązków prawnych lub, ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
  7. osobom upoważnionym do przetwarzania danych przez Administratora – w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązków pracowniczych, zgodnie z zasadą wiedzy koniecznej,
  8. użytkownikom strony internetowej, mediów społecznościowych lub innej publiczności – w przypadku zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku,
  9. firmom utylizującym lub archiwizującym dokumenty i inne nośniki – w zakresie, w jakim dane przechowywane są w wersji papierowej lub na tych nośnikach.
  10. Poczcie Polskiej i firmom kurierskim – w zakresie niezbędnym do prowadzenia korespondencji.
 12. Dane Użytkownika nie są domyślnie przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym. W razie przekazania danych odbiorcom w państwach trzecich, DR Developer sp. z o.o. będzie korzystał ze standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską w ramach których ustalono podstawowe gwarancje bezpieczeństwa danych Użytkownika.
 13. Nasza strona internetowa może zawierać funkcje mediów społecznościowych, takie jak przyciski Facebooka lub Twittera. Funkcje te mogą gromadzić pewne informacje o odwiedzających naszą stronę internetową, takie jak adres IP lub historię przeglądania i mogą instalować pliki cookie w przeglądarce odwiedzających. Należy pamiętać, że przetwarzanie zebranych w ten sposób danych osobowych podlega zasadom przyjętym przez operatorów sieci mediów społecznościowych i dlatego niniejsza Polityka Prywatności ich nie dotyczy.
 14. Staramy się maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych, które nie są już wykorzystywane. Informujemy jednak, że sytuacja taka może mieć miejsce z przyczyn operacyjnych oraz technologicznych.
 15. Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie.
 16. W zakresie wykonywania umowy lub usług dane będą przetwarzane przez okres, w którym umowa lub usługi będą wykonywania i świadczone przez DR Developer sp. z o.o. oraz, w uzasadnionych wypadkach, po ich zakończeniu, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.

Pliki „cookies”

 1. Serwis używa „cookies”. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. „Cookies” ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzi, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies :
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i na potrzeby serwisów Facebook (przycisk “lubię to” i publikacja treści w serwisie Facebook).
  5. „statystyczne” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Usługobiorcy anonimowych danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych.
 1. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia „cookies” poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami „cookies” dostępna jest w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej – (ChromeFirefoxInternet Explorer, Microsoft EdgeOperaSafari).
 2. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.
 3. Usunięcie plików Cookies lub wyłączenie ich w przeglądarce może skutkować niepoprawnym działaniem Serwisu i ograniczeniem dostępu do różnych funkcjonalności Serwisu.

 

Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że administratorem moich danych jest DR Developer sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Brylantowa 3C, jak również o celach przetwarzania moich danych (tj. o celach wymienionych powyżej), przysługującym mi prawie dostępu do moich danych oraz ich poprawiania, przeglądania, dobrowolności podania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych. Powyższe uprawnienia mogą być realizowane w każdym czasie poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia na piśmie wysyłając korespondencję na adres wyżej wskazanej siedziby DR Devepoler sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Brylantowa 3C. Informacje zawarte w serwisie https://drdeveloper.pl/ są poglądowe i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Prawa własności intelektualnej

Wszelkie materiały, informacje, dane, układy graficzne i znaki towarowe zamieszczone w Serwisie https://drdeveloper.pl/ korzystają z ochrony prawnej przewidzianej w przepisach ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.). Zabronione jest wykorzystywanie, powielanie, publikacja i przekazywanie osobom trzecim powyższych informacji w celach komercyjnych bez uprzedniej, pisemnej zgody Właściciela Serwisu wraz z określeniem ich zakresu.                                     
Wszelkiego rodzaju informacje udostępnione w niniejszym Serwisie mogą być przez Użytkowników wykorzystywane jedynie w zakresie dozwolonego użytku osobistego.

Zgodnie z przepisami prawa autorskiego oraz przepisami o ochronie baz danych, użytkownik końcowy otrzymuje niewyłączną, ograniczoną licencję na korzystanie z serwisu wyłącznie w celach prywatnych, bez możliwości samodzielnego pobierania lub zapisywania stron oraz dokonywania ich modyfikacji.

Użytkownik końcowy serwisu internetowego, bez zgody właściciela serwisu nie posiada prawa do odsprzedaży lub wykorzystania w celach komercyjnych serwisu internetowego i jego zawartości.

Właściciel serwisu internetowego udziela ograniczonego, odwoływalnego, niewyłącznego prawa do tworzenia linku do serwisu internetowego, o ile nie przedstawia on właściciela serwisu w sposób fałszywy, mylący i niezgodny z prawdą.

Wykorzystanie niniejszego serwisu internetowego w sposób, który naruszałby w/w warunki albo wszelkie obowiązujące prawa lub przepisy, a także w sposób, który powoduje albo może spowodować uszkodzenie serwisu internetowego, przerwę lub zakłócenia w pracy jest zabronione.

Postanowienia dodatkowe

Właściciel zastrzega sobie prawo do zmian i modyfikacji niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie, jednak zmiany te nie będą ograniczać zakresu ochrony danych osobowych Użytkowników. Wprowadzane zmiany nie wpłyną na podstawową zasadę Polityki Prywatności, iż Właściciel Serwisu nie udostępnia i nie sprzedaje osobom trzecim danych osobowych przekazanych przez Użytkowników.

Przedstawione w serwisie wizualizacje budynków mają charakter poglądowy.

 

Będąc użytkownikiem serwisu oświadczam, że wyrażam zgodę na:

 • przetwarzanie przez firmę DR Developer sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Brylantowa 3C podanych przeze mnie w formularzu danych w celach marketingowych, w celu przedstawienia mi oferty lub opracowania i udzielenia odpowiedzi na moje pytanie;
 • przetwarzanie podanych przeze mnie danych przez Firmy współpracujące ze spółką DR Developer sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Brylantowa 3C przy realizacji projektów deweloperskich;
 • otrzymywanie od firmy DR Developer sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Brylantowa 3C za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej oraz sms, skierowanej do mnie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)